Restrukturyzację zadłużenia należy definiować jako zmianę struktury spłaty zobowiązania finansowego klienta. Najczęściej wiąże się z niemożnością spłaty kredytu lub też nieoczekiwaną zmianą w aktualnej sytuacji życiowej klienta, która zmusza go do negocjowania nowych warunków spłaty zobowiązania. Najczęściej decyzję o restrukturyzacji zadłużenia klient podejmuje w obliczu postępowania windykacyjnego.

RÓŻNE POSTACIE RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA

Restrukturyzacja zadłużenia najczęściej dotyczy zmiany okresu oraz sposobu spłaty danego zobowiązania finansowego. Niekiedy klient zwraca się również z prośbą o zmianę wysokości oprocentowania. Restrukturyzacja może przyjąć również formę odroczenia kosztów obsługi zadłużenia. Często może być również konsolidacją jednego kilku zadłużeń w jedno, w taki sposób by ustalić nowe parametry kredytu.

Restrukturyzacja zadłużenia może także polegać na ratach balonowych, a więc anulowaniu najbliższych rat kredytu oraz podwyższenie w związku z tym kolejnych rat, w których klient deklaruje lepsze możliwości finansowe.

KTO I KIEDY POWINIEN SKORZYSTAĆ Z OPCJI RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA

Restrukturyzacja zadłużenia to opcja skierowana do tych osób, które nie regulują terminowo swoich zobowiązań finansowych. Wnioskowanie do banku o dokonanie czynności restrukturyzacji jest szczególnie polecane tym klientom, którzy posiadają bardzo wysokie kwoty zadłużenia i względem których zostało skierowane działanie windykacyjne.

Wówczas koszty windykacji oraz odsetki karne mogą być przerażająco wysokie. Działania windykacyjne to również dodatkowe koszty i poświęcony czas z perspektywy banku w stosunku do którego klient posiada zobowiązanie. Restrukturyzacja kredytu jest więc pozytywnym rozwiązaniem zarówno dla zadłużonego klienta, jak i dla kredytodawcy.

WARUNKI KORZYSTANIA Z OPCJI RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA

Restrukturyzacja zadłużenia wymaga od klienta wykonania kilku zasadniczych kroków. Musi on więc najpierw skompletować odpowiednią dokumentację, która zaświadczy o jego nowej sytuacji życiowej, wraz z udowodnieniem tego, że w danym momencie nie jest w stanie spłacać kredytu na wcześniej określonych warunkach. Po drugie musi złożyć wniosek kredytowy, po trzecie zaś koniecznie pozostawać w stałym kontakcie z Bankiem oraz informować tą instytucję o swojej aktualnej kondycji finansowej.

Dokumenty kompletowane przez klienta ubiegającego się o restrukturyzację zadłużenia powinny, jak już zostało wspomniane powyżej wskazywać jego aktualną sytuację finansową. Ponadto powinny określać jak będą wyglądały jego finanse w niedalekiej przyszłości. Oprócz tego muszą również stwierdzać poziom jego zadłużenia oraz wartość dóbr, będących podstawą zabezpieczenia długu. Klient musi również zasygnalizować jakie są przyczyny jego obecnej niewypłacalności oraz wszelkich zdarzeń i czynników na to wpływających.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ I JAK NAPISAĆ WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ KREDYTU

Wniosek o restrukturyzację kredytu powinien zawierać następujące elementy:

  1. Adres banku.
  2. Dane klienta oraz oznaczenie umowy.
  3. Postulaty wniosku.
  4. Uzasadnienie wniosku.
  5. Adres korespondencyjny i podpis.

Takie elementy jak adresy klienta i banku, data i podpis to sprawy oczywiste w każdym piśmie posiadającym charakter wniosku. Ważne w przypadku restrukturyzacji jest zamieszczenie oznaczenia umowy, a więc jej numer i datę zawarcia, gdyż znacznie ułatwi to pracę urzędnikowi zajmującego się daną sprawą.

Jedną z istotniejszych spraw wniosku o restrukturyzację jest odpowiednie wyodrębnienie postulatów. Mogą one dotyczyć obniżenia wysokości rat, ale także np. zawieszenia spłaty kredytu na jakiś okres (najczęściej od miesiąca do pół roku). Ponadto klient może postulować np. rezygnację z ubezpieczenia lub też zawieszenie postępowania windykacyjnego. Bardzo ważną sprawą jest umiejętne uzasadnienie wniosku.

Tu koniecznie trzeba opisać konkretnie sytuację finansową, wraz z dowodami popierającymi twierdzenia. Wszystko to co wpłynęło na niemożność spłaty długu w określonym czasie powinno mieć swoje udokumentowanie – przeniesienie na inne stanowisko pracy, które przynosi mniejsze korzyści finansowe, choroba dziecka i jego szpitalne leczenie, za które klient musiał zapłacić – wszystko to musi mieć potwierdzenie w postaci zaświadczeń czy faktur.

Tak napisany wniosek, wraz z dokumentacją należy wysłać listem poleconym na adres głównej siedziby banku. Nie należy zapominać o pisemnym potwierdzeniu nadania, pomocnego w przypadku działań windykacyjnych i przedstawienia dowodów podjęcia działań związanych z restrukturyzacją.

KOSZTY RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA

Koszty związane z restrukturyzacją mogą kształtować się rozmaicie. Często są to opłaty jakie trzeba ponieść w związku z wykonaniem aneksu przez pracowników banku. Ponadto klient często musi uiszczać opłaty za działania inspekcyjne banku.

Nie są to jakieś ogromne pieniądze, ale jednak dotyczą kwoty kilkuset złotych. Nieco drożej wychodzi przeprowadzenie wyceny hipoteki, w przypadku gdy zobowiązane finansowe jest nią zabezpieczone.

0 Udostępnień
Portal KOBIECO.PL to nowoczesne spojrzenie na kobiecy świat. Portal kieruje swoje treści dla kobiet. Poruszamy następujące tematy z życia kobiet: Życie, Inspiracje, Moda, Zdrowie, Uroda, Fit, Fitness, Podróże i Finanse.