Uzyskanie tak zwanego rozwodu kościelnego zdecydowanie różni się od rozwodu uzyskanego w sądzie cywilnym. Warto wiedzieć jak przebiega procedura.

Czym jest “rozwód kościelny”?

Zgodnie z prawem kanonicznym małżeństwo jako takie jest nierozerwalne. Orzeczenie separacji lub rozwodu cywilnego nie ma tu żadnego znaczenia. Osoba, która zawarła związek małżeński, w świetle kościoła katolickiego nie może ponownie wziąć ślubu – chyba że poprzedni związek zostanie unieważniony. Takim unieważnieniem jest to, co nazywa się potocznie “rozwodem kościelnym”. W prawie kanonicznym pojęcie rozwodu nie istnieje.

Czym różni się unieważnienie od rozwodu cywilnego? W przypadku rozwodu uważa się, że małżeństwo przestaje istnieć z chwilą uprawomocnienia się wyroku.

Jeśli małżeństwo zostaje unieważnione, uznaje się, że nie istniało nigdy, ponieważ nie zostało zawarte w prawidłowy sposób lub też istniały przeszkody, które nie pozwalały na uznanie związku za ważny. Żeby skorzystać z procedury unieważnienia małżeństwa, wskazać należy konkretne przyczyny.

Jak unieważnić małżeństwo?

Procedura unieważnienia małżeństwa rozpoczyna się od złożenia skargi małżeńskiej do kurii. Dokonać tego może jeden z współmałżonków, albo oboje. Już na tym etapie warto mieć wsparcie adwokata kościelnego.

Kancelarie kanoniczne specjalizują się w tego rodzaju sprawach, rozumieją ich specyfikę, tak różną od specyfiki spraw cywilnych. Adwokat kościelny przyjrzy się aktom sprawy, będzie w stanie wypowiedzieć się co do szans powodzenia, podpowie nam jakie dowody powinniśmy zebrać.

Konieczne jest też złożenie skargi powodowej (to pismo przypomina najbardziej pozew sądowy). Rozpatrzeniem skargi zajmuje się sąd biskupi. W piśmie znaleźć się musi na przykład opis relacji między małżonkami, który powinien sięgać aż do okresu narzeczeństwa.

Po przyjęciu przez trybunał kościelny spisany zostaje dekret. Na tym etapie ustala się także przesłanki procesowe, sąd zbiera dowody, które pozwolą rozstrzygnąć, czy małżeństwo można uznać za zawarte nieważnie. Takimi dowodami mogą być między innymi badania lekarskie czy też korespondencja. Można też powołać biegłych.

Kolejnym krokiem jest ustalenie przez biskupa terminu przesłuchania. Co istotne, każda z osób przesłuchiwanych jest wzywana osobno. W obecności biskupa składane są zeznania, to ten biskup występuje w sprawie jako sędzia. Jeśli wydany wyrok nie będzie satysfakcjonował którejś ze stron, istnieje możliwość złożenia apelacji, ponieważ sąd kościelny działa na zasadach dwuinstancyjności.

Reformy papieża Franciszka umożliwiły skorzystanie w pewnych sytuacjach z procesu skróconego. Może on potrwać zaledwie 45 dni (nie więcej niż 2-3 miesiące). Przeprowadzić go można gdy w sprawie nie ma wątpliwości, a samą skargę składają zgodnie obie strony. W przypadku bardziej złożonych spraw czas rozpatrywania może sięgać nawet 3 lat.

Warto też dodać, że z “rozwodem kościelnym” związane są koszty – od 1000 do 2000 złotych plus wynagrodzenie adwokata kościelnego.

Kiedy możliwe jest uzyskanie “rozwodu kościelnego”?

W prawie kanonicznym wyróżnia się 3 rodzaje przyczyn, które pozwalają na uzyskanie rozwodu kościelnego – zrywające, brak zgody małżeńskiej oraz przeszkody w zawarciu związku małżeńskiego.

Przyczynami zrywającymi będzie na przykład: młodociany wiek, impotencja, różna religia współmałżonków, uprowadzenie celem zawarcia małżeństwa, pozostawanie w innym, ważnie zawartym związku małżeńskim, pokrewieństwo, powinowactwo czy pokrewieństwo prawne wynikające ze stosunku adopcji.

Brakiem zgody małżeńskiej będzie zawarcie małżeństwa w sytuacji gdy na przykład jedna ze stron została pozbawiona możliwości świadomego podjęcia decyzji (ponieważ została między innymi odurzona). Tu kwalifikować się też będą sytuacje gdy występuje niepełnosprawność umysłowa strony, symulowanie, uzależnienia lub nawet podstęp, który wykorzystano, żeby nakłonić stronę do małżeństwa.

Ważnym powodem jest także brak formy kanonicznej przy zawarciu związku małżeńskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące unieważnienia małżeństwa udostępnia na swojej stronie kancelaria Dignitas. Zespół zajmuje się sprawami małżeńskimi, postępowaniem przed sądem biskupim. Przez stronę można umówić spotkanie z adwokatem kościelnym, który będzie nas reprezentować w całej procedurze.

Podobne:

0 Udostępnień
Portal KOBIECO.PL to nowoczesne spojrzenie na kobiecy świat. Portal kieruje swoje treści dla kobiet. Poruszamy następujące tematy z życia kobiet: Życie, Inspiracje, Moda, Zdrowie, Uroda, Fit, Fitness, Podróże i Finanse.